گزارش تخصصی تدریس ریاضی با تخته هوشمند

درخواست حذف این مطلب

گزارش تخصصی آموزگار ابت ، دبیر و درس ریاضی

افزایش یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی با استفاده از برد هوشمند

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات 24 صفحه

قسمتی از فایل

چکیده
با پیشرفت تکنولوژی در عرصههای مختلف آموزشی، اداری، صنعتی و … خیلی ازکارها به راحتی امکانپذیر شده است. یکی ازبهترین روشهای جدید آموزشی استفاده از وایتبرد تعاملی یا تخته هوشمند است که مسلما کمک بزرگی در زمینه آموزش به معلمان و دانش آموزان عزیز میباشد . بردهای هوشمند امکان نمایش مطالب بصورت کامال” پویا را ارائه میدهند.

با استفاده از این تکنولوژی می توان در کالس براحتی مفاهیم درسها ، از جمله ریاضی را به دانش آموزان آموزش داد .

درس ریاضی در مدارس برای برخی از دانش آموزان مشکلآفرین شده است تا جایی که دانش آموزان برای حل مسایل به دیگران تکیه می کنند.این دانش آموزان دارای سطح یادگیری کم هستند و در کالس درس به معلم توجه نمی کنند .

اینجانب به عنوان معلم ریاضی پایه.………… با دیدن مشک دانش آموزان در یادگیری سرکلاس و بعد بعد از مصاحبه با دانش آموزان ، مشاهده ی رفتار و تشکیل جلسات دیدار با اولیاء و بررسی روش های تدریس و مشخص وضعیت درسی دانش آموازن ریشه های مشکل مورد بررسی قرار دادم . و بعد از تجزیه و تحلیل اطالعات به این نتیجه رسیدم استفاده از یک برد هوشمند می تواند در یادگیری و توجه دانش آموزان در کلاس کمک زیادی نماید . بنابراین با کمک اولیا دانش آموزان و مدیر مدرسه یک برد هوشمند یداری و در کالس از آن برای تدریس استفاده .نتایج بعد از اجرای طرح نشان میداد که سطح یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی بعد از استفاده از برد هوشمند افزایش یافته است .

نکات کلیدی :
یادگیری ،درس ریاضی ، وایت برد هوشمند

مقدمه

مشکلی که در همان اوایل توجه من را در ساعت تدریس ریاضی جلب کرد عدم توجه دانش آموزان در هنگام تدریس و در نتیجه عدم یادگیری آنها بود . دانش آموزان در کالس ریاضی عالوه بر این که غیرفعال بودند،به تدریس هم توجه نمی د . همچین برای حل تمرین ها روی تخته تعداد کمی داوطلب می شدند.ودر صورت نوشتن مطلبی نادرست روی تابلو ی نظری نمی داد.وبا توجه به تذکرات داده شده باز هم نسبت به نوشتن جواب صحیح در داخل دفتر وتوجه به آنها اصال دقت وتوجه کافی را نداشته و با بی حوصلگی و بی رغبتی به تابلو نگاه می کنند.بعد از یک ازمون که در ماه اول از آنها گرفتم وضعیت نمرات آنها تاسف بار بود .

این وضعیت برایم رنج آور بودو با توجه به اهمیت این درس و عدم توجه به آن از سوی دانش آموزان که منجر به ناتوانی در یادگیری شده بود،وهمچنین باعث افت تحصیلی و اتالف بودجه شده و به سرزنش و تحقیر دانشآموزان، تشکیل خودپنداره ی ضعیف و کاهش عزت نفس آنان انجامیده و سالمت روانشان را نیز به مخاطره میاندازد ،از این رو، و بر اساس وظیفهی خطیر الهی و تعهد شغلی خود و احساس مسئولیتی که در برابر دانشآموزانم دارم، سعی در صدد رفع این مشکل برایم. تصمیم گرفتم ابتدا علل بیعالقهگی آنان را نسبت به درس ریاضی ریشهی نموده و سپس به حل آن مبادرت ورزم. انگیزه ی

اینجانب به عنوان دبیر ریاضی این آموزشگاه این است که با استعانت از خداوند متعال و استفاده از نقطه نظرات همکاران، به بررسی موانع ایجاد شده پرداخته و همچنین با بهرهمندی از روشهای گوناگون، تجربیات و را ارهای ابتکاری، عالوه بر ایجاد و افزایش عالقهمندی آنان به درس ریاضی، مهارتهایی را در رابطه با این درس مهم ایجاد کنم و همچنین روشها و طرحهای مناسبی را جهت عالقهمندی آنان در به کار گیری مفاهیم ریاضی در زندگی روزمره فراهم نمایم.مسألهای که برایم مطرح میشد این بود؛ با توجه به محور بودن دانشآموزان در فعالیتهای کالس، در راستای هدف این اقدام پژوهی چه را ارهای عملی را میتوان ارائه نمود تا میزان توجه و یادگیری دانش آموزان درس ریاضی بیشتر شود .

اه پژوهش :
هدف اصلی :

افزایش سطح یادگیری دانش اموزان در درس ریاضی با استفاده از برد هوشمند

اه جزئی :

بررسی علل ضعف دانش اموزان در درس ریاضی

بکارگیری تکنولوژی های جدید برای افزایش سطح یادگیری دانش اموزان در درس ریاضی

مقایسه با وضع مطلوب :

در مقایسه با وضع مطلوب ، با استفاده از برد هوشمند باید سطح یادگیری دانش آموزان افزایش یابد .

وایت بردهای هوشمند : 01

تجزیه وتحلیل اطالعات 06

انتخاب راه حل های موقتی : 07

انتخاب راه حل اصلی و چگونگی اجرای آن : 07

ارزی بعد از اجرای طرح ) نقاط قوت ( 09

الف( مشاهده: 11

ب – نظر سنجی درباره درس ریاضی از دانش آموزان 11

ج - نظر سنجی از اولیا 11

اعتبار بخشی به راه حل انجام شده 10

نقاط ضعف 10

نتیجه گیری 10

ارائه پیشنهادات .. 10

منابع ومآخذ 14

الف: کتاب ها: 14

ب :مقاله ها: 14

ج: سایت ها: 15

جهت کلیک کنید