گزارش تخصصی ا ام وجود مدارس هوشمند در کشور

درخواست حذف این مطلب

گزارش تخصصی بررسی وم وجود مدارس هوشمند در کشور

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات 14 صفحه

قسمتی از فایل

چکیده :

با گسترش فناوریهای ارتباطی و توسعه امکانات تکنولوژیکی در عرصه ارتباط تمام سازمان ها خود را به سمت مکانیزه سوق می دهند تا از این طریق برسرعت و دقت انجام کارها افزوده و احتمال خطا توسط نیروی انسانی را کاهش دهند. یکی ازا ین تلاشها که در دهه اخیر انجام شده است ایجاد مدرسه هوشمند smart-schooling یا مدرسه الکترونیکی e-schooling است این سیتسم اگربه درستی راه اندازی گردد می تواند کمک شایانی به سیستم آموزش کشور کرده و باعث افزایش توان علمی و برگست افراد ترک تحصیل کرده به سیستم مدرسه می گردد البته باید اشاره کرد که این طرح باید کاملا با برنامه ریزی دقیق پیش رود تا بتواند کارایی مناسبی با توجه به سطح آموزش، فرهنگ برخوردار ی از امکانات و باوردهای مردم داشته باشد.

مقدمه:
مدرسه هوشمند مؤسسه آموزشی است که در جهت فرآیند یادگیری و بهبود مدیریت به صورت سیستمی نظام یافته بازسازی شده تا ک ن را برای عصر اطلاعات آماده سازد.دانش آموزان در مدرسه هوشمند نقش یاددهنده و یادگیرنده را برعهده دارند. در این مدرسه، برنامه درسی محدودکننده نیست و به دانش آموزان اجازه داده می شود از برنامه های درس خود فراتر گام بردارند. در این مدرسه روش تدریس براساس دانش آموز محوری است. تأکید بر مهارت فکر و فراهم ساختن محیط یاددهی ـ یادگیری از راهبردها و خط مشی های مدرسه هوشمند است.فرهنگ جامعه و دیدگاه جامعه نسبت به فناوری اطلاعات می تواند یکی از مسائل تاثیر گذار و مهم در توسعه مدارس هوشمند به شمار رود.

فهرست مطالب
چکیده : ۲
مقدمه: ۳
منظور از مدارس هوشمند چیست ؟ ۴
تعریف مدرسه هوشمند ۴
مهمترین دلایل تاسیس مدارس هوشمند ۴
هفت اصل کلیدی در مدارس هوشمند عبارتند از: ۵
تبیین اه مدارس هوشمند ۶
کتابخانه مدرسه هوشمند ۷
چهارحوزه محیط یاددهی یادگیری ۸
راهبردها وخط مشی ها ۸
تبیین اه مدارس هوشمند ۸
عوامل موفقیت درایجاد وعملیاتی مدارس هوشمند چیست؟ ۱۰
چرا مدرسه هوشمند طراحی کنیم؟ ۱۱
در طراحی منظم سه کار عمده باید انجام شود ۱۲
نتیجه گیری : ۱۳
منابع :۱۴

جهت کلیک کنید